TH / EN

IRB TALK
6 มิถุนายน 2567 "การวิจัยชุมชน: ความท้าทายในประเด็นด้านจริยธรรม"
ครั้งที่ 12: 7 มีนาคม 2567 "การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับประเด็นจริยธรรมการวิจัย"
ครั้งที่ 11: 11 มกราคม 2567 "ประเด็นด้านระเบียบวิธีกับจริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์"
ครั้งที่ 10: 2 พฤศจิกายน 2566 "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ"
ครั้งที่ 9: 7 กันยายน 2566 "Managing Ethical Issues for Thesis Designs"
ครั้งที่ 8: 20 กรกฎาคม 2566 "เมื่อไรที่อาจยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้ร่วมการวิจัย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับโครงการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

26 กรกฎาคม 2566